Všeobecné obchodné podmienky pre KIRATON 2023 („VOP“)

 

1.) KIRATON 2023

 

KIRATON 2023 (ďalej len „Podujatie“) je podujatie podobné dizajnovému šprintu, na ktorom budú počítačoví programátori, UX dizajnéri, študenti, projektoví manažéri a iní intenzívne spolupracovať na projektových riešeniach. Organizátormi podujatia sú Trnavský samosprávny kraj („TTSK”) a Krajská inovačná a rozvojová agentúra („KIRA“) (ďalej ako „Organizátori“). Cieľom podujatia je vytvoriť projektový zámer na základe vopred stanovených kritérií do konca Podujatia.

 

2.) Kritériá oprávnenosti

 

Podujatie je otvorené pre obyvateľov z celého Slovenska, ktorí musia mať v čase konania podujatia 18 rokov alebo viac.

 

3.) Harmonogram / Program podujatia

 

Harmonogram/program Podujatia a všetky s tým súvisiace informácie sú zverejnené na www.kiraton.sk (ďalej ako „Webová stránka“).

 

4.) Aplikácia

 

Všetky prihlášky na Podujatie musia byť podané prostredníctvom online prihlasovacieho formulára dostupného na Webovej stránke v rámci lehoty na podávanie prihlášok, ako je definovaná na Webovej stránke. Žiadosti predložené pred začiatkom lehoty na podávanie prihlášok alebo po jej uplynutí budú zamietnuté. Registrujúci musí postupovať podľa pokynov, vyplniť prihlášku a poskytnúť požadované informácie.

Registrujúci sa môže prihlásiť ako jednotlivec alebo v mene registrovaného tímu (takýto tím ďalej len „Registrovaný tím“). V prípade prihlášky do Registrovaného tímu, prihlasujúci sa do Registrovaného tímu poskytne požadované informácie aj o všetkých ostatných fyzických osobách v tíme.

Registrácia musí byť v slovenskom jazyku.

Organizátori sú oprávnení, ale nie povinní požadovať od Registrujúcich ďalšie informácie.

Odoslaním prihlášky na Webovej stránke Registrujúci vyjadruje súhlas s týmito VOP.

 

5.) Zverejňovanie informácií

 

Odoslaním prihlášky na Webovej stránke Registrujúci súhlasí s tým, že Organizátori môžu zverejniť všetky informácie týkajúce sa Registrujúceho alebo ktorejkoľvek z iných fyzických osôb (najmä členov Registrovaného tímu), ktoré podal, ako to bude považované za potrebné Organizátormi, za predpokladu, že takéto kontaktné údaje fyzických osôb sú organizátori oprávnení zdieľať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a s výhradou podpísania príslušnej zmluvy o spracovaní údajov (podľa čl. 28 GDPR) v súlade s GDPR medzi Organizátormi s cieľom preveriť a vytvoriť dobre fungujúce tímy pred začiatkom podujatia.

Ak Registrujúci odovzdá a nahrá osobné údaje iných fyzických osôb (napr. členov Registrovaného tímu, v mene ktorého sa žiadosť podáva), Registrovaný je povinný získať súhlas fyzickej osoby a na vyžiadanie ho poskytnúť Organizátorom. Ďalej je Registrujúci povinný informovať fyzické osoby o Vyhlásení o ochrane osobných údajov Organizátorov.

 

6.) Skríning žiadostí a založenie tímu

 

Všetci Registrujúci budú podrobení skríningovému procesu Organizátorov. Účelom skríningového procesu je vybrať účastníkov, ktorých Organizátori považujú za najvhodnejších, okrem iného s prihliadnutím na skúsenosti späté s výzvou podujatia a akýmikoľvek inými relevantnými schopnosťami a skúsenosťami. Registrujúci obdrží rozhodnutie organizátora prostredníctvom e-mailu najneskôr do 5 pracovných dní po odoslaní prihlášky, či bude registrujúci (alebo jeho príslušný tím) prijatý, alebo sa nezúčastní na podujatí. Registrujúci, ktorí sa prihlásili individuálne (a nie s registrovaným tímom) môžu byť zaradení do tímu zostaveného Organizátormi (a budú informovaní o členoch zostaveného tímu).

 

7.) Účasť na Podujatí

 

Tímy dostanú podrobný popis výzvy, pre ktorú sa predpokladá, že účastníci vyvinú príslušné riešenie a všetky potrebné údaje s cieľom vyvinúť úspešný riešenie (ďalej len „Riešenie“) 1 týždeň pred Podujatím. Podujatie sa začína v piatok 22. septembra 2023 (konkrétny čas uvedený v Programe na Webovej stránke), kde bude výzva prezentovaná zástupcami Organizátorov. Počas podujatia dostanú tímy príležitosť prediskutovať riešenie so zástupcami organizátorov (mentori, technická podpora, odborníci na danú problematiku). V sobotu 23. septembra 2023 (konkrétny čas uvedený v Programe na webovej stránke) sa uskutoční výber finalistov vo forme prezentácie riešení daných tímov.

Termín odovzdania Riešenia je v sobotu 23. septembra (konkrétny čas uvedený v programe na webovej stránke). V ten istý deň (konkrétny čas uvedený v programe na webovej stránke) finalisti predložia konečné riešenie porote v 3-5 minútovej prezentácie. Porota bude mať ďalšie 3-5 minút na otázky. Následne porota vyberie jeden tím ako víťaza („víťazný tím“), ktorý bude ocenený. Kritériá, na základe ktorých bude vybraný víťazný tím, sú popísané v bode 9.).

 

 

8.) Požiadavky na riešenie

 

Všetky Riešenia musia spĺňať všetky nasledujúce požiadavky („Požiadavky na riešenie“):

  1. Riešenia, ktoré

porušujú ducha Udalosti, budú zamietnuté.

  1. Riešenia, ktoré sa pokúšajú poškodiť organizátora alebo inak vytvárať nespravodlivú výhodu oproti ostatným účastníkom, budú zamietnuté.
  2. Riešenia nesmú byť v rozpore so žiadnym zákonom, nariadením alebo právami tretích strán.
  3. Odoslaním Riešenia príslušný Účastník (a každý člen takého Tímu) zaručuje a vyhlasuje, že neporušuje autorské práva, ochranné známky, práva na súkromie, publicitu alebo iné práva duševného vlastníctva alebo iné práva žiadnej osoby alebo subjektu.
  4. Riešenia nesmú zahŕňať informácie alebo obsah, ktorý je nepravdivý, podvodný, klamlivý, zavádzajúci, hanlivý, výhražný, obchodne urážlivý, ohováračský, urážlivý, znevažujúci, nezákonne obťažujúci, profánny, obscénny, pornografický, nenávistný, neslušný, nevhodný alebo škodlivý pre každého jednotlivca, Organizátora alebo akúkoľvek tretiu stranu.
  5. Všetky údaje poskytnuté pri registrácii na Podujatie musia byť pravdivé a správne. Žiadateľ a/alebo Účastník je zodpovedný za aktuálnosť týchto informácií.

 

9.) Výber víťaza

 

Víťazný tím vyberie porota na základe kvality a relevantnosti Riešenia, pričom okrem iného zohľadní potenciál možnej spolupráce medzi Organizátormi a finalistom. Rozhodnutie o víťaznom tíme je na výhradnom uvážení poroty, žiadny účastník nemá právo napadnúť rozhodnutie alebo požadovať zdôvodnenie rozhodnutia poroty akéhokoľvek druhu.

 

Tím víťazov bude ocenený cenou 2 500 EUR (slovom: dve tisíc päťsto eur) („cena“) na slávnostnom vyhlásení víťazov na konci podujatia. Výplata Ceny sa uskutoční nasledovne: (i) v prípade, že tím víťazov je registrovaný tím, cena bude vyplatená na bankový účet, ktorý určí registrujúci príslušného ustanoveného tímu, pričom (ii) v prípade, že víťazný tím je zostavený tím Organizátormi, cena bude vyplatená pomerne každému účastníkovi takéhoto zostaveného tímu na bankový účet, ktorý určí príslušný účastník príslušného zostaveného tímu (iii) prípadne iným spôsobom na základe spoločne dohody s celým daným tímom.

 

 

10.) Diskvalifikácia

 

Podľa výhradného uváženia Organizátorov a v ktorejkoľvek fáze Podujatia (vrátane, ale nie výlučne, procesu podávania žiadostí) a bez predchádzajúceho upozornenia môže byť Registrujúci a/alebo Účastník považovaný za nespôsobilého a diskvalifikovaný, ak:

  • Žiadosť žiadateľa alebo akékoľvek (následné) informácie nie sú v súlade alebo sú v rozpore s platnými zákonmi, pravidlami alebo nariadeniami;
  • nezlučiteľnosť s obchodnou povesťou organizátorov a/alebo ktoréhokoľvek člena poroty;
  • Organizátor sa dôvodne domnieva, že Účastník sa pokúsil narušiť legitímne fungovanie Podujatia podvádzaním, podvodom alebo inými nekalými praktikami alebo obťažovať, zneužívať, vyhrážať sa alebo obťažovať iných Účastníkov alebo Organizátora.

 

11.) Možná spolupráca

 

Skutočnosť, že Registrujúci je vybraný pre účasť na Podujatí alebo že Účastník je vybraný ako víťaz Podujatia, nie je a nebude sa vykladať ako ponuka alebo dohoda o vytvorení partnerstva, zmluva o zastúpení alebo spoločná podnik medzi Registrujúcim alebo Účastníkom, resp. a Organizátormi. Organizátor a tím víťazov môžu, ale nie sú povinní, po podujatí vzájomne zhodnotiť potenciál svojej prípadnej ďalšej spolupráce. Ďalšia spolupráca podlieha osobitnej a podrobnej dohode.

 

12.) Pracovný jazyk

 

Pracovným jazykom podujatia (vrátane prihlasovacieho procesu) je slovenčina. Preto sa všetky diskusie (vrátane stretnutí a rád od mentorov, technickej podpory ohľadom Riešenia) budú konať v slovenčine.

 

13.) Prístup k riešeniam (vrátane prototypov) vyvinutým na podujatí

 

Všetky Riešenia (vrátane prototypov) vyvinuté na Podujatí budú výlučne vo vlastníctve Organizátorov a žiadny Účastník nesmie používať ani ďalej rozvíjať Riešenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátorov. Žiadateľ (v prípade Zavedeného tímu v mene každého člena Zavedeného tímu) teda udeľuje Organizátorovi nevýhradné a bez licenčných poplatkov právo na použitie akéhokoľvek duševného vlastníctva vyvinutého Registrujúcim ako účastníkom alebo tímom. Ak sa Organizátori rozhodnú ďalej používať akékoľvek Riešenie bez zapojenia ktoréhokoľvek Účastníka a/alebo Tímu, Organizátor nebude povinný uhradiť akúkoľvek náhradu resp. odmenu voči účastníkovi a/alebo tímu. Účastníci a Organizátori môžu, ale nie sú povinní, ďalej využívať Riešenie v rámci budúceho partnerstva. Žiadna zo strán však nemá nárok na budúce partnerstvo.

 

14.) VOP a dodatky k VOP

 

Odoslaním žiadosti prostredníctvom Webovej stránky Záujemca neodvolateľne a bezvýhradne súhlasí so všetkými ustanoveniami VOP. Organizátori majú právo z legitímnych dôvodov tieto VOP kedykoľvek bez zodpovednosti zmeniť. V takom prípade budú Organizátori informovať o takýchto zmenách na Webovej stránke alebo inými vhodnými prostriedkami. Zmeny nadobudnú účinnosť okamžite.

 

15.) Odškodnenie a zodpovednosť

 

Registrujúci odškodní a ochráni organizátorov, jeho pridružené spoločnosti, členov poroty voči akýmkoľvek výdavkom (vrátane poplatkov za právne služby), nákladom alebo stratám, ktoré vzniknú ako (priamy alebo nepriamy) dôsledok akéhokoľvek nedodržania niektorého zo svoje záväzky, vyhlásenia a záruky podľa týchto VOP.

 

Nič v týchto VOP nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Registrujúcich za jeho projekty/riešenia/prototypy/produkty a jeho aplikáciu na účasť na Podujatí. Organizátori, ich pridružené spoločnosti a porota nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmito projektmi/konceptmi/produktmi a/alebo prihláškou registrujúceho do účasti na podujatí. Organizátor, jeho pridružené spoločnosti a porota v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek (ne)priame alebo následné škody, stratu služieb, stratu zisku, predpokladané úspory atď. v súvislosti s prihláškou/účasťou Registrujúceho na podujatí.

 

16.) Užívacie právo organizátora

 

Registrujúci udeľuje organizátorovi nevýhradné a bezplatné právo na používanie („právo na používanie“) týkajúce sa obchodných názvov, značiek, log, obchodných značiek, obrázkov, obrázkov, videí Registrujúceho (vrátane obrázkov a videí vytvorených počas Podujatie) (spoločne ako „propagačný materiál“), ktorého Právo na používanie sa udeľuje za účelom propagácie aktivít po Podujatí. Všade tam, kde takýto propagačný materiál obsahuje vyobrazenie jednotlivej osoby, Registrujúci vyhlasuje a zaručuje, že získal doteraz existujúci súhlas od všetkých zobrazených osôb.

 

17.) Výroky

 

Registrujúci nesmú robiť žiadne verejné vyhlásenia týkajúce sa Podujatia a/alebo používať logá, ochranné známky alebo materiály KIRA alebo TTSK s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora.

 

18.) Právo a jurisdikcia

 

Prihláška/účasť na Podujatí sa riadi a bude vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenska (s výnimkou ustanovení o kolízii zákonov). Pre akékoľvek spory, polemiku alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s účasťou na Podujatí, ako aj akúkoľvek otázku týkajúcu sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z účasti na Podujatí alebo v súvislosti s ňou, sa Organizátor a Registrujúci dohodnú na nevýhradnej jurisdikcii príslušného obchodného súdu, ktorej jurisdikcii sa registrujúci týmto neodvolateľne podriaďuje.

 

19.) Organizátor má právo kedykoľvek Podujatie zrušiť

 

Ak sa tak stane, bude o tom informovať na webstránkach a komunikačných kanáloch k hackathonu.

 

20.) Čo si musia účastníci zabezpečiť a čo im, naopak, bude k dispozícií počas Podujatia

 

Registrujúci si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. Organizátor zabezpečí dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady. Ak chce Registrujúci pracovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania Podujatia. Na mieste konania bude však pripravená tzv. „oddychová zóna“, kde budú zabezpečené sedacie vaky. Pitný režim je k dispozícií počas celého trvania Podujatia. Registrujúci má zabezpečený prístup na miesto konania kedykoľvek počas trvania Podujatia.

 

 

20.) Doplňujúce pravidlá

 

Zmena zloženia tímu

Zloženie tímov sa môže meniť pred Podujatím. Ak príde k zmene ešte pred Podujatím, riešiteľský tím je povinný upovedomiť Organizátora. Zloženie tímov je nemenné počas Podujatia, to znamená, že nemôžu počas Podujatia, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia. Zlúčenie riešiteľských tímov je možné aj počas Podujatia. Riešitelia o tom musia upovedomiť Organizátora.

Zmena pravidiel Podujatia

Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Podujatia. Ak sa tak stane, sú povinní o tom informovať včas na webstránkach a komunikačných kanáloch k Podujatia.

Kedy môže odstúpiť riešiteľský tím

Odstúpenie riešiteľských tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania Podujatia. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí ústne a osobne upovedomiť organizátora.

Facebook
Instagram